Arayan Hat Bilgisi (CLI) Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar

ilesmssatis

Arayan Hat Bilgisi (CLI) Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar

[Toplam:1    Ortalama:5/5]

Toplu SMS yasal mevzuatında bakılması gereken bir diğer mevzuat ise “Arayan Hat Bilgisi (CLI) Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar” elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmecilerin CLI kullanımına ilişkin usul ve esaslarını düzenliyor.

CLI kullanımına ilişkin yasal düzenlemeler şöyle;

Arayan Hat Bilgisi (CLI) Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esaslar, elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmecilerin CLI kullanımına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Hukuki dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Usul ve Esaslar, 28/05/2009 tarihli ve 27241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 19’uncu maddesinin birinci fıkrasının (ü) ve (y) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen kavramlar için ilgili mevzuatta yer alan tanımlar geçerlidir.
CLI’ın oluşturulması

MADDE 4 – (1) Çağrı Detay Kayıtları (CDR) ve sinyalleşme bilgileri içerisinde “arayan numara” alanında CLI olarak işletmeci tarafından aboneye tahsis edilmiş numara kullanılır. Bu numaranın, işbu usul esasta belirtilen ve Kurum tarafından belirlenebilecek diğer istisnalar dışında aranan tarafa gösterilen CLI olarak kullanılması esastır.
(2) CLI; boş, eksik ve başta acil yardım çağrı hizmetlerine ve/veya güvenlik güçlerine tahsisli kısa numaralar ile ilgili mevzuatta yer alan istisnalar dışında, hizmet sunan işletmeci tarafından ilgili aboneye tahsis edilmemiş numaranın kullanılmasında olduğu üzere yanlış veya yanıltıcı bir biçimde oluşturulamaz.
(3) Çağrı Detay Kayıtları (CDR) ve sinyalleşme bilgileri içerisinde “arayan numara” alanında daima aboneye tahsisli numaranın (90+Alan Kodu+7 Haneli Abone Numarası formatında) bulunması ve bu numaranın Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na işletmeciler tarafından gönderilen abone kütük bilgilerinde yer alması, bununla birlikte numaranın ön ekler ve alfanümerik karakterlerden temizlenerek gönderilmesi zorunludur.
(4) İşletmeci tarafından belirlenmiş olan ve aranan tarafa gösterilen CLI’ın kullanıcılar tarafından değiştirilmesine işletmeci tarafından izin verilmez.
(5) Çağrıyı başlatan işletmeci, bu maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen konularda gerekli her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.
(6) Yurt içi ve yurt dışı kaynaklı çağrılarda çağrıyı başlatan işletmeci tarafından oluşturulmuş CLI, transit ve çağrıyı sonlandıran işletmeci tarafından değiştirilemez.

Yurt içi kaynaklı çağrılarda usule uygun olmayan CLI’ın engellenmesi
MADDE 5 – (1) İşbu Usul ve Esasların 7’nci maddesinde yer alan istisnalar dışında, CLI’ı boş ve eksik biçimde oluşturulmuş yurt içi kaynaklı çağrılar transit ve çağrıyı sonlandıran işletmeci tarafından engellenecektir.

(2) Alfanümerik karakterli CLI’a sahip yurt içi kaynaklı ses çağrıları transit ve çağrıyı
sonlandıran işletmeci tarafından engellenecektir.

Yurt dışı kaynaklı çağrılarda usule uygun olmayan CLI’ın engellenmesi
MADDE 6 – (1) Bir mobil elektronik haberleşme işletmecisinin çağrının başlatıldığı esnada uluslararası dolaşım (roaming) hizmeti almayan abonesinin numarasının CLI olarak kullanıldığı yurtdışı kaynaklı ve işletmecinin kendi şebekesinde sonlandırılacak çağrılar, söz konusu mobil elektronik haberleşme işletmecisi tarafından engellenecektir.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan hüküm saklı olmak üzere, ulusal numaralandırma planında yer alan numaraların (acil yardım çağrı hizmetlerine ait numaralar dahil olmak üzere) ve acil yardım çağrı hizmetlerine ait numara olduğu izlenimini yaratabilecek şekilde 01XX, 001XX, 901XX, 0901XX, 00901XX +1XX, +01XX, +001XX, +0901XX, +901XX, +00901XX (X:0-9) formatlarına sahip numaraların yurtdışı kaynaklı çağrılarda CLI olarak kullanılması durumunda, söz konusu çağrılar transit ve çağrıyı sonlandıran işletmeci tarafından engellenecektir. Bununla birlikte, yurtdışı kaynaklı herhangi bir çağrının acil yardım çağrı hizmetlerine tahsisli numara olduğu izlenimini yaratmak üzere, yukarıda yer verilen formatlara benzer formatta CLI’a sahip olduğunun tespit edilmesi durumunda, transit ve çağrıyı sonlandıran işletmeciler bu çağrıyı engelleyebilir.
(3) Yurtdışı kaynaklı çağrılarda CLI’ın boş veya alfanümerik karakterli olması durumunda söz konusu çağrılar transit ve çağrıyı sonlandıran işletmeci tarafından engellenecektir.

Sunulan elektronik haberleşme hizmetine münhasır CLI hak ve yükümlükleri
MADDE 7 – (1) İşletmeci; SMS, MMS gibi mesaj hizmetlerinin sunumuna münhasır olarak, mesaj gönderecek olan abonesinin yazılı talebi üzerine, alfanümerik karakterli gönderici kimliğini aranan tarafa CLI olarak gösterebilir. Bu durumda, CDR ve sinyalleşme bilgileri içerisinde “arayan numara” alanında aboneye tahsisli numaranın ve “gösterilen numara” alanında alfanümerik karakterli gönderici kimliğinin bulunması ve söz konusu numara ile
alfanümerik karakterli gönderici kimliğinin Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na işletmeciler tarafından gönderilen abone kütük bilgilerinde yer alması zorunludur.
(2) İşletmeciler, SMS ve MMS gibi mesaj hizmetlerinin sunumunda alfanümerik karakterli CLI olarak sadece göndericinin adı ve soyadı ile ticaret veya mesleki unvanına veya anılan ad, soyad veya unvanın ilgili bölüme sığmak üzere kısaltılmış haline yer verebilirler. Ayrıca işletmeciler, anılan kapsamdaki alfanümerik karakterli CLI’ın, göndericiyi tanımlamayan ifadeleri içermemesi ve yanlış veya yanıltıcı bir biçimde oluşturulmaması için gerekli tüm
tedbirleri alırlar. İşletmeci alfanümerik karakterli CLI’ın;
(a) Gönderici ad-soyadı olması halinde kimlik belgesini, unvanı olması halinde kimlik belgesi ile birlikte unvanı ispatlayıcı belgeyi,
(b) Şirket unvanı olması halinde, şirket tarafından imzalı ve kaşeli Ticaret Sicil Gazetesi örneği veya Ticaret Sicil Kaydı veya unvanı ispatlayıcı diğer resmi belgeleri,
(c) Kamu kurum ve kuruluş unvanı olması halinde, ilgili Kamu kurum ve kuruluşundan alınmış resmi belgeyi,
(ç) Sivil toplum kuruluşu unvanı olması halinde, ilgili sivil toplum kuruluşundan alınmış belgeyi,
(d) Marka adı içermesi halinde, marka sahipliğini ispatlayıcı belgeyi,
(e) İnternet sitesi adresi içermesi halinde, alan adı sahipliğini ispatlayıcı belgeyi,
(f) Bayiliği veya temsilciliği yapılan bir firma veya kuruluş adını içermesi halinde, ilgili firma veya kuruluş izninin alındığını ispatlayıcı belgeyi
(g) İşbu fıkrada yer almayan şekillerde kullanımı halinde, gerekli görülebilecek ispatlayıcı belgeleri temin etmekle ve gerektiğinde Kuruma ibraz etmekle yükümlüdür.

(3) Sunulan elektronik haberleşme hizmetine münhasır CLI hak ve yükümlülüklerine, 28/05/2009 tarihli ve 27241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’ne istinaden hazırlanan Elektronik Haberleşme Hizmet, Şebeke ve Altyapılarının Tanım, Kapsam ve Süreleri düzenlemesinde yer verilir.

Yükümlülüklerin yerine getirilmesi için tanınan süre
Geçici Madde 1 – (1) İşletmecilerce; bu Usul ve Esaslar’ın;
a) 5’inci maddesindeki çağrılara ilişkin,
b) 6’ncı maddesinin birinci fıkrasındaki ses çağrılarına ilişkin,
c) 6’ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki çağrılara ilişkin,
ç) 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki CLI’ı alfanümerik karakterli ses çağrılarına ilişkin,
d) 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki CLI’ın boş olmasına ilişkin,
e) GSM hizmeti sunan işletmeciler hariç olmak üzere 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki CLI’ı alfanumerik karakterli SMS, MMS gibi çağrılara ilişkin,
f) 7’nci maddesinin ikinci fıkrasındaki çağrılara ilişkin, belirtilen engelleme tedbirlerinin uygulanmasına, işbu Usul ve Esasların yürürlüğe girmesini müteakip 6 (altı) ay içerisinde başlanır.

Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Usul ve Esaslar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Usul ve Esasların hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür


Kaynak: Mezuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Mevzuatlar Bilgi Sistemi


Toplu SMS hakkında düzenlenen mevzuatlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.


SMS, Toplu SMS, Başlıklı SMS hakkında detaylı bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Toplu SMS hakkında bilgi almak için linkteki makalemizi okuyabilirsiniz.

SMS Nedir? Başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

Başlıklı SMS Başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

Yazar hakkında

smssatis administrator

Bir cevap yazın