Etiket arşivi Toplu SMS

ilesmssatis

Arayan Hat Bilgisi (CLI) Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar

[Toplam:1    Ortalama:5/5]

Toplu SMS yasal mevzuatında bakılması gereken bir diğer mevzuat ise “Arayan Hat Bilgisi (CLI) Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar” elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmecilerin CLI kullanımına ilişkin usul ve esaslarını düzenliyor.

CLI kullanımına ilişkin yasal düzenlemeler şöyle;

Arayan Hat Bilgisi (CLI) Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esaslar, elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmecilerin CLI kullanımına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Hukuki dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Usul ve Esaslar, 28/05/2009 tarihli ve 27241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 19’uncu maddesinin birinci fıkrasının (ü) ve (y) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen kavramlar için ilgili mevzuatta yer alan tanımlar geçerlidir.
CLI’ın oluşturulması

MADDE 4 – (1) Çağrı Detay Kayıtları (CDR) ve sinyalleşme bilgileri içerisinde “arayan numara” alanında CLI olarak işletmeci tarafından aboneye tahsis edilmiş numara kullanılır. Bu numaranın, işbu usul esasta belirtilen ve Kurum tarafından belirlenebilecek diğer istisnalar dışında aranan tarafa gösterilen CLI olarak kullanılması esastır.
(2) CLI; boş, eksik ve başta acil yardım çağrı hizmetlerine ve/veya güvenlik güçlerine tahsisli kısa numaralar ile ilgili mevzuatta yer alan istisnalar dışında, hizmet sunan işletmeci tarafından ilgili aboneye tahsis edilmemiş numaranın kullanılmasında olduğu üzere yanlış veya yanıltıcı bir biçimde oluşturulamaz.
(3) Çağrı Detay Kayıtları (CDR) ve sinyalleşme bilgileri içerisinde “arayan numara” alanında daima aboneye tahsisli numaranın (90+Alan Kodu+7 Haneli Abone Numarası formatında) bulunması ve bu numaranın Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na işletmeciler tarafından gönderilen abone kütük bilgilerinde yer alması, bununla birlikte numaranın ön ekler ve alfanümerik karakterlerden temizlenerek gönderilmesi zorunludur.
(4) İşletmeci tarafından belirlenmiş olan ve aranan tarafa gösterilen CLI’ın kullanıcılar tarafından değiştirilmesine işletmeci tarafından izin verilmez.
(5) Çağrıyı başlatan işletmeci, bu maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen konularda gerekli her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.
(6) Yurt içi ve yurt dışı kaynaklı çağrılarda çağrıyı başlatan işletmeci tarafından oluşturulmuş CLI, transit ve çağrıyı sonlandıran işletmeci tarafından değiştirilemez.

Yurt içi kaynaklı çağrılarda usule uygun olmayan CLI’ın engellenmesi
MADDE 5 – (1) İşbu Usul ve Esasların 7’nci maddesinde yer alan istisnalar dışında, CLI’ı boş ve eksik biçimde oluşturulmuş yurt içi kaynaklı çağrılar transit ve çağrıyı sonlandıran işletmeci tarafından engellenecektir.

(2) Alfanümerik karakterli CLI’a sahip yurt içi kaynaklı ses çağrıları transit ve çağrıyı
sonlandıran işletmeci tarafından engellenecektir.

Yurt dışı kaynaklı çağrılarda usule uygun olmayan CLI’ın engellenmesi
MADDE 6 – (1) Bir mobil elektronik haberleşme işletmecisinin çağrının başlatıldığı esnada uluslararası dolaşım (roaming) hizmeti almayan abonesinin numarasının CLI olarak kullanıldığı yurtdışı kaynaklı ve işletmecinin kendi şebekesinde sonlandırılacak çağrılar, söz konusu mobil elektronik haberleşme işletmecisi tarafından engellenecektir.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan hüküm saklı olmak üzere, ulusal numaralandırma planında yer alan numaraların (acil yardım çağrı hizmetlerine ait numaralar dahil olmak üzere) ve acil yardım çağrı hizmetlerine ait numara olduğu izlenimini yaratabilecek şekilde 01XX, 001XX, 901XX, 0901XX, 00901XX +1XX, +01XX, +001XX, +0901XX, +901XX, +00901XX (X:0-9) formatlarına sahip numaraların yurtdışı kaynaklı çağrılarda CLI olarak kullanılması durumunda, söz konusu çağrılar transit ve çağrıyı sonlandıran işletmeci tarafından engellenecektir. Bununla birlikte, yurtdışı kaynaklı herhangi bir çağrının acil yardım çağrı hizmetlerine tahsisli numara olduğu izlenimini yaratmak üzere, yukarıda yer verilen formatlara benzer formatta CLI’a sahip olduğunun tespit edilmesi durumunda, transit ve çağrıyı sonlandıran işletmeciler bu çağrıyı engelleyebilir.
(3) Yurtdışı kaynaklı çağrılarda CLI’ın boş veya alfanümerik karakterli olması durumunda söz konusu çağrılar transit ve çağrıyı sonlandıran işletmeci tarafından engellenecektir.

Sunulan elektronik haberleşme hizmetine münhasır CLI hak ve yükümlükleri
MADDE 7 – (1) İşletmeci; SMS, MMS gibi mesaj hizmetlerinin sunumuna münhasır olarak, mesaj gönderecek olan abonesinin yazılı talebi üzerine, alfanümerik karakterli gönderici kimliğini aranan tarafa CLI olarak gösterebilir. Bu durumda, CDR ve sinyalleşme bilgileri içerisinde “arayan numara” alanında aboneye tahsisli numaranın ve “gösterilen numara” alanında alfanümerik karakterli gönderici kimliğinin bulunması ve söz konusu numara ile
alfanümerik karakterli gönderici kimliğinin Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na işletmeciler tarafından gönderilen abone kütük bilgilerinde yer alması zorunludur.
(2) İşletmeciler, SMS ve MMS gibi mesaj hizmetlerinin sunumunda alfanümerik karakterli CLI olarak sadece göndericinin adı ve soyadı ile ticaret veya mesleki unvanına veya anılan ad, soyad veya unvanın ilgili bölüme sığmak üzere kısaltılmış haline yer verebilirler. Ayrıca işletmeciler, anılan kapsamdaki alfanümerik karakterli CLI’ın, göndericiyi tanımlamayan ifadeleri içermemesi ve yanlış veya yanıltıcı bir biçimde oluşturulmaması için gerekli tüm
tedbirleri alırlar. İşletmeci alfanümerik karakterli CLI’ın;
(a) Gönderici ad-soyadı olması halinde kimlik belgesini, unvanı olması halinde kimlik belgesi ile birlikte unvanı ispatlayıcı belgeyi,
(b) Şirket unvanı olması halinde, şirket tarafından imzalı ve kaşeli Ticaret Sicil Gazetesi örneği veya Ticaret Sicil Kaydı veya unvanı ispatlayıcı diğer resmi belgeleri,
(c) Kamu kurum ve kuruluş unvanı olması halinde, ilgili Kamu kurum ve kuruluşundan alınmış resmi belgeyi,
(ç) Sivil toplum kuruluşu unvanı olması halinde, ilgili sivil toplum kuruluşundan alınmış belgeyi,
(d) Marka adı içermesi halinde, marka sahipliğini ispatlayıcı belgeyi,
(e) İnternet sitesi adresi içermesi halinde, alan adı sahipliğini ispatlayıcı belgeyi,
(f) Bayiliği veya temsilciliği yapılan bir firma veya kuruluş adını içermesi halinde, ilgili firma veya kuruluş izninin alındığını ispatlayıcı belgeyi
(g) İşbu fıkrada yer almayan şekillerde kullanımı halinde, gerekli görülebilecek ispatlayıcı belgeleri temin etmekle ve gerektiğinde Kuruma ibraz etmekle yükümlüdür.

(3) Sunulan elektronik haberleşme hizmetine münhasır CLI hak ve yükümlülüklerine, 28/05/2009 tarihli ve 27241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’ne istinaden hazırlanan Elektronik Haberleşme Hizmet, Şebeke ve Altyapılarının Tanım, Kapsam ve Süreleri düzenlemesinde yer verilir.

Yükümlülüklerin yerine getirilmesi için tanınan süre
Geçici Madde 1 – (1) İşletmecilerce; bu Usul ve Esaslar’ın;
a) 5’inci maddesindeki çağrılara ilişkin,
b) 6’ncı maddesinin birinci fıkrasındaki ses çağrılarına ilişkin,
c) 6’ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki çağrılara ilişkin,
ç) 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki CLI’ı alfanümerik karakterli ses çağrılarına ilişkin,
d) 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki CLI’ın boş olmasına ilişkin,
e) GSM hizmeti sunan işletmeciler hariç olmak üzere 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki CLI’ı alfanumerik karakterli SMS, MMS gibi çağrılara ilişkin,
f) 7’nci maddesinin ikinci fıkrasındaki çağrılara ilişkin, belirtilen engelleme tedbirlerinin uygulanmasına, işbu Usul ve Esasların yürürlüğe girmesini müteakip 6 (altı) ay içerisinde başlanır.

Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Usul ve Esaslar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Usul ve Esasların hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür


Kaynak: Mezuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Mevzuatlar Bilgi Sistemi


Toplu SMS hakkında düzenlenen mevzuatlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.


SMS, Toplu SMS, Başlıklı SMS hakkında detaylı bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Toplu SMS hakkında bilgi almak için linkteki makalemizi okuyabilirsiniz.

SMS Nedir? Başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

Başlıklı SMS Başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

ilesmssatis

Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik

[Toplam:1    Ortalama:5/5]

Toplu SMS yasal mevzuatında “Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik” elektronik iletişim araçlarıyla yapılan ticari iletişime dair bilgi verme yükümlülüklerine ve ticari elektronik iletilerde uyulması gereken hususlara ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

İşte madde madde yönetmelik hükümleri;

 

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER
HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç:

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan ticari iletişime dair bilgi verme yükümlülüklerine ve ticari elektronik iletilerde uyulması gereken hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, gerçek ve tüzel kişilerin mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesini tanıtmak veya bunları başkaları adına yapmak amacıyla elektronik iletişim araçlarıyla yapılan her türlü ticari iletişimi kapsar.
(2) Bu Yönetmelik hükümleri;
a) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamındaki işletmecilerin abone ve kullanıcılarına; münhasıran kendi mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesini tanıtmak amacıyla gönderdiği ticari elektronik iletilere,
b) Vakıf üniversitelerinin öğrencilerine ve bunların velilerine gönderdiği iletilere,
c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile kamuya yararlı dernekler ve vergi muafiyeti sağlanan vakıfların, kendilerine ait ticari işletmelerin faaliyetleriyle ilgili olarak üyelerine gönderdiği iletilere,
ç) 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun hükümlerine göre radyo ve televizyon yayıncılığı yapan kuruluşlarca, kamuoyunu bilgilendirmek ve eğitmek amacıyla yapılan yayın hizmetlerine ilişkin bilgilendirme iletilerine,
d) Devlet, mahalli idareler ve diğer kamu tüzel kişilerinin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla gönderdikleri iletilere, uygulanmaz.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alıcı: Tüketiciyi ya da meslekî veya diğer amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
b) Aracı hizmet sağlayıcı: Başkalarına ait iktisadî ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişileri,
c) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
ç) Bayi işletme: Sözleşmeye dayalı olarak bir işletmenin mal ve hizmetlerinin satışına aracılık eden ve kendi adına bağımsız çalışan işletmeyi,
d) Elektronik iletişim adresi: Elektronik posta ve telefon numarası gibi elektronik ortamda münhasıran iletişim kurmayı sağlayan adresi,
e) Elektronik iletişim araçları: İnternet ve diğer iletişim ağları üzerinden iletilerin gönderilmesine, alınmasına veya saklanmasına imkân sağlayan bilgisayar, telefon, faks, otomatik arama makineleri gibi her türlü cihazı,
f) Elektronik ortam: Verilerin sayısallaştırılarak işlenmesi, saklanması ve iletilmesinin sağlandığı ortamı,
g) Elektronik ticaret: Fizikî olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi iktisadi ve ticari her türlü faaliyeti,
ğ) Hizmet sağlayıcı: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişileri,
h) İl müdürlüğü: Ticaret il müdürlüğünü,
ı) İl müdürü: Ticaret il müdürünü,
i) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,
j) Kanun: 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu,
k) MERSİS: Merkezi Sicil Kayıt Sistemini,
l) Özel yetkili işletme: Sözleşmeye dayalı olarak bir işletmenin, yönetim ve organizasyon ile dağıtım veya pazarlama teknolojileri gibi konularda bilgi ve desteğini almak suretiyle bu işletmenin mal veya hizmetinin satışı üzerindeki imtiyaz hakkını bedel, bölge ve süre gibi belirli şartlar ve sınırlamalar dâhilinde kullanan bağımsız ticari işletmeyi,
m) Ticari elektronik ileti: Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri,
n) Ticari iletişim: Alan adları ve elektronik posta adresi dışında, meslekî veya ticari faaliyet kapsamında kazanç sağlamaya yönelik olarak elektronik ticarete ilişkin her türlü iletişimi,
o) URL adresi: İlgili içeriğin internet gibi bir ağ üzerinde bulunduğu tam adresi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ticari Elektronik İletiler
Ticari elektronik iletiler ve onay
MADDE 5 – (1) Hizmet sağlayıcının, mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderdiği ticari elektronik iletiler için kendisi tarafından önceden onay alınır. Onay, reddetme hakkı kullanılıncaya kadar geçerlidir.

Onay gerektirmeyen durumlar
MADDE 6 – (1) Alıcının kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz.
(2) Devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletiler ile hizmet sağlayıcıya ilgili mevzuatla getirilen bilgi verme yükümlülüğü durumlarında önceden onay alma zorunluluğu aranmaz. Ancak bu tür bildirimlerde herhangi bir mal veya hizmet özendirilemez veya bunların tanıtımı yapılamaz.
(3) Tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletiler için önceden onay alınması zorunlu değildir. Ancak tacir ve esnafların 9 uncu maddede yer alan reddetme hakkını kullanması halinde onayları alınmadan ticari elektronik ileti gönderilemez.
(4) Sermaye piyasasına ilişkin mevzuat uyarınca aracılık faaliyetinde bulunan şirketlerce müşterilerine bilgilendirme amaçlı gönderilen ticari elektronik iletiler için onay alınması zorunlu değildir.

Onayın alınması
MADDE 7 – (1) Onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim aracıyla alınabilir. Onayda, alıcının ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğine dair olumlu irade beyanı, adı ve soyadı ile elektronik iletişim adresi yer alır.
(2) Fiziki ortamda alınan onayda, onayı verenin imzası aranır.
(3) Onayın elektronik ortamda alınması durumunda, onayın alındığı bilgisi, reddetme imkânı da tanınmak suretiyle, alıcının elektronik iletişim adresine aynı gün içinde iletilir.
(4) Alıcının elektronik iletişim adresine ticari elektronik ileti gönderilerek onay talebinde bulunulamaz.
(5) Onay; abonelik, satış ve üyelik sözleşmesi gibi bir sözleşmenin içeriğine dahil edilerek alınıyorsa sözleşmenin sonunda, olumlu irade beyanından veya imzadan önce, ticari elektronik ileti kenar başlığı altında, reddetme imkanı da tanınarak en az on iki punto ile yazılarak alınır.
(6) Acentelik, özel yetkili işletme ya da bayilik sözleşmesindeki taraflardan birine verilen onay; bu sözleşmeye konu mal, hizmet veya marka ile sınırlı olarak sözleşmenin diğer tarafı için de verilmiş kabul edilir.
(7) Hizmet sağlayıcı aldığı onayı, kendi mal veya hizmetleri ile birlikte olmak kaydıyla promosyon olarak sunulan mal ve hizmetler için de kullanabilir. Ancak bu promosyon ilişkisinin bir sözleşmeye bağlı olma şartı aranır.
(8) Onay metninde, olumlu irade beyanı önceden seçilmiş olarak yer alamaz.
(9) Hizmet sağlayıcı, alıcıdan ticari elektronik ileti onayı vermesini, sunduğu mal ve hizmetin temini için ön şart olarak ileri süremez.
(10) Onayın alındığına ilişkin ispat yükümlülüğü hizmet sağlayıcıya aittir.

Ticari iletişim ve ticari elektronik ileti
MADDE 8 – (1) Ticari elektronik ileti içeriğinin, alıcıdan alınan onaya uygun olması gerekir.
(2) Ticari elektronik iletinin başlığında veya içeriğinde; tacirler için MERSİS numarası ve ticaret unvanına, esnaflar için adı ve soyadı ile T.C. kimlik numarasına yer verilir. Hizmet sağlayıcı, bunlara ek olarak marka veya işletme adı gibi kendisini tanıtan diğer bilgilere yer verebilir.
(3) Kısa mesaj gibi sınırlı alanlar kullanılarak gönderilen ticari elektronik iletinin içeriğinde; tacirler için MERSİS numarasına, esnaflar için ise adı ve soyadı ile T.C. kimlik numarasına yer verilir. Hizmet sağlayıcı, bunlara ek olarak marka veya işletme adı gibi kendisini tanıtan diğer bilgilere yer verebilir.
(4) Ticari elektronik iletide, elektronik iletişim aracının türüne bağlı olarak hizmet sağlayıcının telefon, faks, kısa mesaj numarası ve elektronik posta adresi gibi erişilebilir durumdaki iletişim bilgilerinden en az birine yer verilir.
(5) Ticari elektronik iletinin niteliği içeriğinden açık bir biçimde anlaşılamıyorsa tanıtım, kampanya ve bilgilendirme gibi niteliği belirleyici bir ibareye yer verilir. Bu ibare; kısa mesaj yoluyla gönderilen iletilerde iletinin başlangıcında, elektronik posta yoluyla gönderilen iletilerde konu bölümünde, sesli aramalarda ise görüşmenin başlangıcında belirtilir.
(6) Ticari elektronik iletide indirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya oyunlar olması halinde bu husus iletide açıkça belirtilir.
(7) Promosyonların geçerlilik süresi ve alıcının bunlardan faydalanmak için yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülüklere ilişkin şartlar, açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde, bu hususlara özgülenmiş bir URL adresi veya müşteri hizmetleri numarası gibi kolay bir şekilde ulaşılabilecek yöntemlerle sunulur.

Reddetme hakkı ve bildirim yöntemi
MADDE 9 – (1) Alıcı istediğinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ticari elektronik ileti almayı reddedebilir. Alıcının ret bildiriminde bulunması, bildirimin yapıldığı iletişim kanalına ilişkin onayı geçersiz kılar.
(2) 7 nci maddenin altıncı fıkrası kapsamında verilen onay için taraflardan birine yapılacak ret bildirimi tarafların tümüne yapılmış sayılır. Ret bildirimini alan taraf, bu hususu diğer tarafa bildirmekle yükümlüdür.
(3) Hizmet sağlayıcının, alıcının ret bildirimi için ticari elektronik iletide, müşteri hizmetleri numarası, kısa mesaj numarası veya yalnızca ret bildirimine özgülenmiş bir URL adresi gibi erişilebilir iletişim adresini vermesi gerekir. Ticari elektronik ileti hangi iletişim kanalıyla gönderildiyse ret bildirimi de kolay ve ücretsiz bir şekilde olmak üzere aynı iletişim kanalıyla sağlanır.
(4) Ret bildirimi imkânı, gönderilen her ticari elektronik iletide yer alır.
(5) Alıcı tarafından reddetme hakkının kullanılmış olması, hizmet sağlayıcının tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerine göre alıcıya gönderilmesi zorunlu olan bildirimlerin yapılmasına engel teşkil etmez.

Ret bildiriminin uygulanması
MADDE 10 – (1) Hizmet sağlayıcı, alıcının ticari elektronik iletiyi almayı reddettiğine ilişkin talebinin kendisine ulaşmasını müteakip üç iş günü içinde alıcıya ticari elektronik ileti göndermeyi durdurur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Aracı Hizmet Sağlayıcılar, Kişisel Verilerin Korunması,
İspat Yükümlülüğü ve Kayıtları Saklama Süresi
Aracı hizmet sağlayıcılara ilişkin yükümlülükler ve diğer hususlar
MADDE 11 – (1) Hizmet sağlayıcı, önceden onayını aldığı alıcılara ticari elektronik iletileri kendisi gönderebileceği gibi aracı hizmet sağlayıcılar vasıtasıyla da gönderebilir.
(2) Aracı hizmet sağlayıcı;
a) Hizmet sağlayıcı tarafından hazırlanmış içerikleri gönderir.
b) Ticari elektronik iletinin oluşturulabilmesi, gönderilebilmesi, alınabilmesi, depolanabilmesi ve alıcıların bilgilerinin saklanabilmesi ve işlenebilmesi için gerekli olan yazılım, donanım ile veri tabanı ve yönetim sistemini sağlar.
c) Bu Yönetmelikle hizmet sağlayıcı için öngörülen diğer yükümlülüklerin ifasına yönelik imkânı tanır.
(3) Aracı hizmet sağlayıcı, gönderilen ticari elektronik iletilerin içeriğinde kendisine ait marka adı, ticaret unvanı veya işletme adı bilgilerinin en az birine yer verir.
(4) Aracı hizmet sağlayıcı, hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.
(5) Aracı hizmet sağlayıcı başkaları adına, onların mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesini tanıtmak amacıyla ticari elektronik ileti göndermek için onay alamaz.

Kişisel verilerin korunması
MADDE 12 – (1) Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı, bu Yönetmelik çerçevesinde yapmış olduğu işlemler ve sunduğu hizmetler nedeniyle elde ettiği verilerin, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla muhafazasından ve hukuka aykırı olarak bunlara erişilmesini ve işlenmesini önlemek amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasından sorumludur.
(2) Kişisel verilerin; üçüncü kişilerle paylaşılabilmesi, işlenebilmesi ve başka amaçlarla kullanılabilmesi için ilgili kişiden önceden onay alınması gerekir.

İspat yükümlülüğü ve kayıtları saklama süresi
MADDE 13 – (1) Şikâyet konusu işlemlerde ispat yükümlülüğü hizmet sağlayıcıya ve/veya aracı hizmet sağlayıcıya aittir.
(2) Hizmet sağlayıcı ve/veya aracı hizmet sağlayıcı onay kayıtlarını, onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten, ticari elektronik iletilere ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren bir yıl süreyle saklar. Talep edilmesi halinde bu kayıtlar Bakanlığa sunulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Şikâyet, Denetim ve Yetki
Şikâyet
MADDE 14 – (1) Şikâyet başvuruları, elektronik ortamda e-Devlet kapısı veya Bakanlığın internet sitesi üzerinden veyahut yazılı olarak şikâyetçinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki il müdürlüğüne yapılır. Şikâyetçi; gerçek kişi ise adı ve soyadı ile imzası ve ikametgâh adresinin, tüzel kişi ise unvanı ve adresi ile temsile yetkili kişinin veya vekilin adı ve soyadı ile imzasının başvuruda yer alması gerekir.
(2) Ticari elektronik iletilere ilişkin şikâyet başvurularında aşağıdaki hususlar aranır:
a) Kısa mesaj yoluyla gönderilmiş ise; şikâyetçinin T.C. kimlik numarası, telefon numarası, abonesi olduğu GSM operatörünün adı, iletiyi gönderenin numarası, bu numaranın bulunmaması halinde marka ve işletme adı gibi alfa numerik bilgisi, iletinin gönderilme tarihi, saati ve içeriğinin tamamı ile şikâyetçinin tacir olması halinde MERSİS numarası, esnaf olması halinde bu durumu belirten ibare yer alır. Varsa iletinin görsel bir örneği başvuruya eklenir.
b) Elektronik posta yoluyla gönderilmiş ise; şikâyetçinin T.C. kimlik numarası, elektronik posta adresi, şikâyetçiye elektronik posta hizmeti sağlayan işletmenin adı, iletiyi gönderenin elektronik posta adresi, iletinin gönderilme tarihi, saati ve içeriği ile şikâyetçinin tacir olması halinde MERSİS numarası, esnaf olması halinde bu durumu belirten ibare yer alır. İletinin bir örneği başvuruya eklenir.
c) Sesli arama yoluyla yapılmışsa; şikâyetçinin T.C. kimlik numarası, telefon numarası, abonesi olduğu GSM veya sabit hat operatörü adı, iletiyi gönderenin numarası, bu numaranın alınamaması halinde marka ve işletme adı, iletinin gönderilme tarihi, saati ve içeriği ile şikâyetçinin tacir olması halinde MERSİS numarası, esnaf olması halinde bu durumu belirten ibare yer alır.
ç) Diğer elektronik iletişim araçları ile yapılmışsa iletişim aracının türüne bağlı olarak bu fıkrada belirtilen bilgilerden uygun olanlara yer verilir.
(3) Şikâyet başvurusu, ticari elektronik iletinin gönderildiği tarihten itibaren üç ay içinde yapılır.
(4) Şikâyetçi ancak kendisine ait elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletilere ilişkin şikâyette bulunabilir.
(5) Bu maddede yer alan şartları taşımayan başvurular il müdürlüğünce işleme konulmaz.

Şikâyetin sonuçlandırılması
MADDE 15 – (1) Başvurunun yapıldığı il müdürlüğünce, şikâyet edilenin sicile kayıtlı merkezinin başka bir ilde bulunduğunun tespiti halinde, başvuru belgeleri ilgili il müdürlüğüne gönderilir ve başvuru sahibine bilgi verilir.
(2) İl müdürlüğü tarafından konuya ilişkin bilgi ve belgeler ilgilisinden temin edilerek şikâyet sonuçlandırılır. Ancak gerekli hallerde il müdürlüğünce denetim için görevlendirilen personel tarafından yerinde denetim yapılır.
(3) Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı, il müdürlüğü tarafından söz konusu şikâyetle ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeleri, bu talebin tebliğinden itibaren on beş gün içinde teslim etmekle yükümlüdür. Gerekli hallerde ilgilinin talebine istinaden il müdürlüğünce bu süre bir defaya mahsus olmak üzere en fazla on beş gün uzatılabilir. Bu sürenin sonunda da talep edilen bilgi ve belgelerin teslim edilmemesi halinde, şikâyet başvurusu sırasında il müdürlüğüne sunulan bilgi ve belgeler üzerinden idari işlem tesis edilir. İl müdürlüğünün bilgi ve belge talebine ilişkin yazısında, talep edilen bilgi ve belgelerin süresi içinde teslim edilmemesi halinde, şikâyet başvurusu sırasında il müdürlüğüne sunulan bilgi ve belgeler üzerinden idari işlem tesis edileceği belirtilir.
(4) İl müdürlüğü, hizmet sağlayıcı ya da aracı hizmet sağlayıcının doğrudan tespit edilmesine imkân bulunmadığı hallerde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmecilerden bilgi ve belge talep edebilir.
Denetim
MADDE 16 – (1) Bakanlık, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirdiği faaliyet ve işlemleri denetlemeye yetkilidir.
(2) Bakanlıkça görevlendirilen denetim elemanları, bu Yönetmelik kapsamında Bakanlık yetkisine giren hususlarla ilgili olarak her türlü bilgi, belge ve defterleri istemeye, bunları incelemeye ve örneklerini almaya, ilgililerden yazılı ve sözlü bilgi almaya yetkilidir. İlgililer istenilen bilgi, belge ve defterler ile elektronik kayıtlarını, bunların örneklerini noksansız ve gerçeğe uygun olarak vermek, yazılı ve sözlü bilgi taleplerini karşılamak ve gerekli yardım ve kolaylığı göstermekle yükümlüdür.
(3) Bakanlıkça görevlendirilen denetim elemanları, ticari elektronik iletileri gönderen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının abonelik bilgileri ile gerekli bilgi ve belgeleri ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmecilerden istemeye yetkilidir.

İdari yaptırımları uygulama
MADDE 17– (1) Bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenlere Kanunun 12 nci maddesi uyarınca uygulanacak idari para cezalarını vermeye, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının sicile kayıtlı merkezinin bulunduğu yerdeki il müdürü yetkilidir.
(2) Verilen idari para cezaları, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Mevcut veri tabanlarının kullanımı
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce, ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla alıcının açık irade beyanını içerecek şekilde alınan onaylar geçerlidir.
(2) Kanunun yürürlük tarihinden önce, hizmet sağlayıcı ve alıcı arasında doğrudan mal veya hizmet teminine yönelik işlemler sırasında alıcının elektronik iletişim adresini vermesi ile oluşturulan veri tabanlarının onaylı olduğu kabul edilir. Bu şekilde verildiği kabul edilen onay; acente, özel yetkili ya da bayi işletme için verilmiş ise sözleşmenin diğer tarafı için de verilmiş kabul edilir.
(3) İkinci fıkra kapsamında onay verdiği kabul edilen alıcıya, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra, reddetme hakkı da tanınarak gönderilen ilk ticari elektronik iletide, gönderene ait veri tabanında kayıtlı olduğuna dair bilgiye yer verilir.
(4) Kanunun yürürlük tarihinden önce, başkaları adına ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla genel nitelikli onay alınmış ve bu onaya dayanılarak alıcıya ticari elektronik ileti gönderilmiş olması kaydıyla bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde ve bir defaya mahsus olmak üzere, adına ticari elektronik ileti gönderilenler tarafından onay alınması amacıyla alıcılara ticari elektronik ileti gönderilebilir. Bu iletide, genel onayın kim tarafından alındığı bilgisine de yer verilir. Onay talebine sessiz kalınması durumunda talep reddedilmiş sayılır.
(5) Bu maddede düzenlenen hususlara ilişkin ispat yükümlülüğü ticari elektronik iletiyi gönderene aittir.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.


Kaynak: Mezuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Mevzuatlar Bilgi Sistemi


Toplu SMS hakkında düzenlenen mevzuatlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.


Toplu SMS hakkında bilgi almak için linkteki makalemizi okuyabilirsiniz.

SMS Nedir? Başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

Başlıklı SMS Başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

ilesmssatis

TOPLU SMS

[Toplam:1    Ortalama:5/5]

Toplu SMS nedir? (İngilizce Short  Message Service): Bir bilgisayar programı aracılığıyla bir GSM operatörü altyapısı kullanılarak, hazırladığınız bir mesajın aynı anda binler hatta on binlerce kişiye iletilmesini mümkün kılan servise Toplu SMS servisi denir.

Yer ve zamandan  bağımsız ölçümlenebilen pratik, hızlı, ekonomik ve kolay bir uygulamadır. Web ara yüz kullanım kolaylığı sağlayan sade ve her türlü kişiselleştirmeye imkan sağlayan, herkesin rahatlıkla kullanabileceği bir hizmettir.

Günümüz teknoloji ve iletişim çağında bireylerin hayatlarının her alanında zamandan tasarruf ve anında birçok yere ulaşıp haberleşmek için Toplu SMS vazgeçilmez konumdadır. Temel olarak bir kısa mesajın tek tek göndermek yerine binlerce kişiye aynı anda ve daha ekonomik koşullarda gönderilmesi esasına dayanmaktadır.

toplusms - TOPLU SMS

toplu sms nedir?

Toplu SMS Avantajları

Toplu SMS, kullanıcı ihtiyaçlarına ve kullanım şekline göre, birçok avantaj sağlamaktadır. SMS diğer iletişim, reklam ya da tanıtım araçlarıyla kıyaslandığında, hızı, ekonomisi, avantajı, etkisi ve raporlanabilmesi ile öne çıkmaktadır. Toplu SMS’lerin en büyük avantajı ekonomik ve pratik oluşudur. Tek tek gönderme zahmeti ve ücretiyle kıyaslandığında oldukça düşük maliyetlidir ve ulaşmayan mesajlardan ücret alınmıyor. Bir tıklamayla aynı anda binlerce kişiye ulaşma ve gönderim yapar.

Toplu SMS (kısa mesaj servisi) kullanım alanları oldukça fazladır. Eğitim, hizmet, dağıtım, lojistik, finans, inşaat, sendika, sağlık, sigorta ve turizm sektörü sayılabilen sektörler arasında yer alıyor.

Toplu SMS Paneli ile web üzerinden yada cep telefonunuzdan kolaylıkla SMS listeleri hazırlayabilir. Bu listelere SMS paneli sayesinde Toplu SMS gönderebilirsiniz.


SMS Nedir? Başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

Başlıklı SMS Başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.


Toplu SMS hakkında düzenlenen mevzuatlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.